Misja

a. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności renowacja, rewitalizacja, adaptacja na cele kulturalne, promocja i ochrona zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Bobolicach, gm. Ząbkowice Śl., pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie znajdującego się pod ścisłą ochroną konserwatorską ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W skład zespołu wchodzi park wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 8 listopada 1980 roku pod numerem A/3594/756/Wł oraz zamek/pałac wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 8 października 1966 roku pod numerem A/3593/1830;

b. Działalność naukowa, kulturalna oraz oświatowa, polegająca w szczególności na organizacji oraz prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, naukowych i edukacyjnych, realizowanych w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Bobolicach, opisanym w pkt a powyżej oraz w innych miejscach w Polsce i na świecie;

c. Renowacja, rewitalizacja i ochrona innych obiektów zabytkowych i historycznych w Polsce i na świecie;

d. Promocja regionu w Polsce oraz promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym promocja obiektów zabytkowych i historycznych zlokalizowanych w Polsce a także podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

e. Pobudzanie zainteresowania historią, kulturą, sztuką, techniką oraz architekturą w środowiskach nieprofesjonalnych, a także wspieranie inicjatyw, w szczególności lokalnych, związanych z upowszechnianiem zagadnień związanych z historią, kulturą, sztuką, techniką oraz architekturą.

f. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

g. Działalność charytatywna oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

h. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

i. Działalność w zakresie ekologii i ochrony roślin i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

Prezes Fundacji

dr inż. Przemysław Tymków

Sprawozdania roczne

2019 2018 2019 2020 2021
2017 2016

zpp.bobolice@gmail.com | www.facebook.com/ZPP.BOBOLICE

KRS: 0000747587 | REGON: 381279248 | NIP: 8871816648

KONTO: MBank 26 1140 2004 0000 3802 7805 4271

Adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 25/2, 57-200 Ząbkowice Śl.